דירקטוריון נת"ע

הדירקטוריון אחראי על קביעת האסטרטגיה של החברה ועל התוויית מדיניותה הכלכלית בתחום, ייעודה ומטרותיה של החברה. דירקטוריון החברה פועל בהתאם לתפקידים ולסמכויות המוגדרים לגביו בחוק החברות הממשלתיות ולתקנון החברה.

חלק ממשימות הדירקטוריון הינן אישור תקציבה השנתי של החברה, אישור הדוחות הכספיים הרבעוניים והשנתיים של החברה, אישור תכניותיה, קביעת תהליך גיוס כוח אדם, אישור תקן עובדי החברה והמועסקים בשירותיה ומינוי הפקידים הבכירים, לרבות תנאי כשירותם והעסקתם.

הדירקטוריון אחראי על ניהולו של מערך הביקורת אחר תפקודה של החברה ועל ביצועו של פיקוח רציף ושיטתי אחר אופן הגשמת מדיניותה הכללית של החברה, תהליך ביצוע בפועל של תכניות עבודתה ודרך ניצול תקציבה.

במטרה למלא אחר תפקידו ולממש את סמכויותיו על פי כל דין, דירקטוריון החברה רשאי להקים וועדות קבועות. בהתאם לכך, הוקמו ועדת ביקורת, ועדת כספים, ועדת משאבי אנוש, ועדת הנדסה וועדה לניהול סיכונים.

 • עו"ד מיה ליקוורניק

  עו"ד מיה ליקוורניק

  יו"ר הדירקטוריון

 • אודי כרמלי

  אודי כרמלי

  מהנדס עיריית תל אביב

 • דניאל בנלולו

  דניאל בנלולו

  נציג ציבור

 • סעיד סמור

  סעיד סמור

  נציג ציבור

 • עליזה שרון

  עליזה שרון

  רו"ח, נציגת ציבור

 • מגלי והבה

  מגלי והבה

  נציג ציבור

 • ברוריה לקנר

  ברוריה לקנר

  עו"ד, נציגת ציבור

 • ד"ר נורית גל

  ד"ר נורית גל

  נציגת ציבור

 • משה כהן

  משה כהן

  נציג ציבור