הפקעות המטרו

פירוט הליכי ההפקעות בפרויקט המטרו

הליך הפקעת מקרקעין לצרכי ציבור

לצורך הקמת רשת קווי מטרו חדישה להסעת המונים, אמינה, טובה ובטוחה לרווחת כלל הציבור, נדרש לאשר תכנית תשתית לאומית סטטוטורית בסטנדרטים וקריטריונים מקצועיים, כנדרש במגה פרויקטים מהסוג הזה. קביעת תוואי רשת המטרו על כל פרטיה, הינה תוצר של עבודה תכנונית הנדסית מעמיקה וממושכת, הכוללת למידת מערכות, מנגנונים, תקנים, נהלים ונורמות בארץ ובעולם.

התכנית נערכה מתוך מאמץ לצמצם, ככל הניתן, פגיעה ברכוש פרטי ואושרה על ידי הממשלה ומוסדות התכנון בהיררכיה הגבוהה ביותר.

פרטים נוספים אודות תכניות התשתית לאומית של רשת קווי המטרו ותהליך אישורן, ניתן למצוא באתר מינהל התכנון – לחץ כאן

לטובת יישום התכנית והעמדת השטחים שנדרשים לביצוע פרויקט המטרו, יש הכרח בביצוע הפקעות של מקרקעין, כפי שהם סומנו בתכנית התשתית הלאומית שאושרה. בהמשך לכך, אושרו ונחתמו תכניות הרכישה לצרכי ציבור (הפקעות) על ידי משרד התחבורה. הודעות בדבר רכישת הקרקעות לצרכי ציבור פורסמו בילקוט הפרסומים ונרשמו הערות אזהרה בנסחי רישום המקרקעין (נסחי טאבו) של החלקות שמיועדות להפקעה, בהתאם להוראות הדין.

חברת נת"ע תשלח לבעלי הזכויות במקרקעין באמצעות דואר ישראל לכתובת הידועה או המופיעה במרשם האוכלוסין, מכתבים אישיים הכוללים:

במועד המפגש האמור, יפגשו בעלי הזכויות את צוות ההפקעות המקצועי.

הפגישה תתקיים בנכס המופקע ובמהלכה צוות ההפקעות יתעדו את מצב הנכס והמחוברים (מחוברים הם כל דבר המחובר חיבור של קבע לקרקע כגון: עצים, מבנים, מתקנים וכו') בפרוטוקול.

מומלץ לרכז ולהביא לפגישה מסמכים המאמתים את הפרטים בנכס והזכויות בו, וכל מסמך ומידע רלוונטי אחר בנושא.

צוות ההפקעות מטעם נת"ע ילמד את הנתונים ויערוך חוות דעת שמאית, אשר על פיה יחושבו פיצויי ההפקעה, ובהתאם לכך תישלח לזכאים הודעת תשלום הכוללת את חוות הדעת הנ"ל.

בהמשך, יגודר וייתפס בפועל הנכס המופקע.

אנו בנת"ע מבינים כי הליך ההפקעות מורכב ומצריך יחס אישי, על מנת להקל את התהליך ככל האפשר, צוות ההפקעות מלווה את בעלי הזכויות לכל אורך התהליך, וזמין למענה אישי לכל שאלה בנושא ההפקעות.

בנוסף, נת"ע הסדירה אפשרות לפניה ישירה ליועצי ההפקעות, באמצעות פניה דרך הטופס המקוון מטה כפי שמופיע בהודעת ההפקעה שתישלח לבעלי הזכויות.

שאלות ותשובות

הקמה של פרויקט המטרו והתווייתה של רשת המסילות מחייבת הפקעה של שטחים פרטיים לצרכי ציבור בהם יוקם הפרויקט על ידי מדינת ישראל. ההפקעה מתבצעת לפי דין בהתאם לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) 1943, ותואמת תכנית תשתית לאומית מאושרת (פרטי התכנית, פרטי צו ההפקעה מפורטים בהודעת ההפקעה האישית שנשלחת לבעל הזכויות הרלוונטיים במקרקעין).

בעלי זכויות רלוונטיים בנכס שנכלל בתחום ההפקעה, יקבלו הודעת הפקעה אישית בדבר ההפקעה הצפויה, לכתובת הרשמית שלהם בהתאם למופיע במרשמי רשות האוכלוסין. בהודעת ההפקעה האישית תצויין התוכנית מכוחה מבוצעת ההפקעה, צו ההפקעה וכן ציון פרטי הנכס. כמו כן, הודעת ההפקעה האישית תכלול מועד (יום ושעה) בו צוות הפקעות מטעם נת"ע יופיע בנכס. מטרת המפגש: תיעוד המצב הקיים, מתן הסבר מפורט על המשך הליך ההפקעות ומענה לשאלות.

ניתן לאתר את השטח שסומן להפקעה במסמכי התוכנית המאושרים, בצו ההפקעה שפורסם ברשומות וכן בתשריטים הנלווים לצו ההפקעה המפורסמים באתר האינטרנט של נת"ע. כמו כן להודעת ההפקעה האישית הנשלחת לבעלי הזכויות, תצורף מפה (תשריט) ובה סימון השטח המיועד להפקעה, וכן טבלת שטחים מתאימה.

הדין קובע את בעלי הזכויות הזכאים לפיצויים, וצוות ההפקעות בוחן את המסמכים שהועברו אליו על ידי בעלי הזכויות וכן מסמכים שניתנים לעיון במאגרים רשמיים ובהתאם להם נקבעת הזכאות.

גובה פיצויי ההפקעה נקבע על פי חוות דעת שמאית שנערכת על ידי שמאי מקרקעין מטעם חברת נת"ע, בהתאם לעקרונות הקבועים בדין, ומבוקרת על ידי שמאי נוסף ויועצים מקצועיים.

הדין קובע את אפשרות הערעור, כך שניתן להגיש השגה לוועדת ההשגות של משרד המשפטים, במועדים שנקבעו בדין, פרטים נוספים ניתן למצוא באתר האינטרנט של הוועדה, בכתובת: http://www.justice.gov.il/UNITS/VAADATHASAGOT

נת"ע ממליצה להסתייע בבעלי מקצוע בכל הקשור להגשת השגות וערעורים.

צוות ההפקעות נותן מענה להיקף גדול של בעלי זכויות ולכן תהליך עיבוד הנתונים עשוי להיות ממושך.

צוות היועצים של נת"ע שוקד על ניתוח הנתונים ולמידתם בצורה מעמיקה. לאחר עיבודם, תיערך חוות הדעת השמאית והיא תאושר על ידי הגורמים המקצועיים. בהמשך תימסר הודעה על הפקעה עם המסמכים הנלווים אליה והערכת הפיצוי הראוי בהתאם לחוות הדעת השמאית.

פרויקט המטרו הוא רחב היקף ומשתרע על פני כ- 150 ק"מ אורך וכולל עשרות אלפי חלקות. בהתאם לצרכי הפרויקט ושלביות הביצוע, נערכה תכנית עבודה ועל פיה ישלחו הודעות ההפקעה בהתאמה ובאופן מסודר. ייתכן בהחלט שבעלי הזכויות בנכס מסוים שלגביו אושר צו הפקעה טרם קיבלו הודעה מאחר וטרם החל בהליך ההפקעה בפועל לגבי אותה חלקה הספציפית. במקרה זה ממליצה נת"ע להתייעץ עם גורמי מקצוע מתאימים לצורך שמירה על זכויותיכם.

גם עבור נכסים שנדרשים להפקעה בטווח הנראה לעין, פועלת החברת נת"ע באופן מדורג ושולחת מכתבי הפקעה בהתאם לאופי ההפקעה (הפקעה מלאה/הפקעה תת קרקעית) וצרכי הביצוע. לכן, כלל הנכסים הנדרשים לפרויקט יופקעו בזמנים שונים.

בכל מקרה, בעל נכס שטרם קיבל הודעת הפקעה, מוזמן לפנות לנת"ע, בכל עת בהתאם לטופס המקוון מטה.

ניתן למצוא באתר מנהל התכנון - תת"ל 101, 102, 103

http://www.iplan.gov.il/Pages/HomePage.aspx

אבני דרך מרכזיות בתהליך ההפקעות

תחילת התהליך
סיום
 • Approvesmaller
  אישור תוכנית סטטוטורית שינויים צפויים במסלולי התחבורה הציבורית
 • Signaturesmaller
  חתימה על תוכניות רכישה
 • Mailsmaller
  משלוח הודעות אישיות
 • Meetingsmaller
  פגישה אישית בנכס
 • Controlsmaller
  עריכת חוות דעת שמאיות
 • Fencingsmaller
  גידור ותפיסת חזקה
 • Paymentsmaller
  תשלום

צרו איתנו קשר

בטופס תוכלו לפנות ליועצי ההפקעות של חברת נת"ע בהתאם לפרטי הנכס שלכם, המופיעים במכתב ההפקעה שנשלח אליכם. 

לאיתור פרטי הגוש והחלקה שלכם, ניתן להיעזר בקישור המצורף