תנאי שימוש באתר נת"ע

כללי

נת"ע – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (להלן: "נת"ע") מציעה לך את השימוש באתר זה ובמידע הכלול בו בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן, כפי שיתעדכנו מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של נת"ע (להלן: "השירות").

השימוש בשירות ניתן אך ורק למטרות פרטיות ובלתי מסחריות.

השימוש באתר מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל מה שנאמר בתנאי שימוש הכלולים במסמך זה, על כן המשתמש באתר ו/או כל חלק ממנו יראה כמי שהסכים לתנאי השימוש והתחייב לפעול בהתאם להם.

המונח "משתמש" לעיל ולהלן משמעו כל אדם המבקר באתר ו/או היוצר קשר עם השירות.
מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מתייחס לשני המינים באופן שווה.

השימוש באתר ועדכניותו

המידע המפורסם באתר נועד לשמש כלי עזר בידי המשתמש, לצורך קבלת אינפורמציה כללית בלבד, ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת, ועל כן כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית בלבד.

נת"ע שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ועדכונים באתר בכל זמן, ללא הודעה מראש, או בדיעבד.

מובהר כי המידע המופיע באתר אינו בא במקום המידע הרשמי שנמסר על-ידי נת"ע ו/או מי מטעמה.

נת"ע אינה מתחייבת שפעילות האתר תינתן כסדרה ו/או ללא הפסקות, ללא תקלות ו/או ללא טעויות. נת"ע, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, כולה או חלקה, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי וכן להגביל את הגישה לאתר, כולה או חלקה, לרבות לצורך עבודות תחזוקה וייעול השימוש באתר ולמשתמש לא תהיה כל עילה, דרישה, תביעה או בקשה מנת"ע בגין פעילות האתר, הפסקתה או התלייתה, בכל אופן או דרך.

אחריות

השירות מוצע לציבור כמות שהוא (“as is").

נת"ע אינה מתחייבת, ואין באפשרותה להתחייב, כי השירות והמידע הכלול בו, נקיים משגיאות וטעויות, או חסינים מפני קלקולים, תקלות, כשלים או חדירה בלתי מורשית.
נת"ע לא תישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, נת"ע לא תישא באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר ובמידע המוצגים בשירות, או לשינויים שנעשו בחומר או במידע המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי צד ג' כלשהו.

לצורך מתן השירותים על ידי נת"ע ולצורך טיפול בפניות שלך לנת"ע, נת"ע עושה לעתים שימוש בצדדים שלישיים, המספקים שירות לנת"ע ו/או למשתמש ואליהם מועבר מידע רלוונטי לצורך מתן השירות או טיפול בפנייתך.

האחריות לאופן בו עושה המשתמש שימוש בשירות היא על המשתמש בלבד. נת"ע לא תישא באחריות לכל נזק, אובדן, הוצאה או הפסד שנגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש בשירות ו/או במידע המופיע באתר לרבות נזקים שנגרמו עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות.
לעניין סעיף זה, "נת"ע" משמע, לרבות עובדיה, נציגיה וכל המועסק מטעמה.

זכויות יוצרים

זכויות היוצרים באתר ו/או בשירות שייכות לנת"ע, אלא אם נאמר אחרת במפורש. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, קבצי קול, קבצי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: "החומר המוגן"), אלא אם כן נקבע באופן מפורש, כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

אסור למשתמש לעשות כל שימוש באתר אינטרנט זה ו/או בחומר המוגן לשום מטרה בלתי חוקית ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה.
שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודם או בשמם של נת"ע ו/או הגורם האחר בעל זכויות היוצרים בחומר המוגן.
אסור למשתמש להעתיק, להפיץ, לשדר, למסור לצד שלישי, להציג בפומבי או לפרסם חומר מוגן בכלל, וקבצי קול ו/או וידאו בפרט, בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או טכני, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת נת"ע.

למען הסר ספק, תנאי שימוש אלה אינם מקנים למשתמש זכות בקניין הרוחני של נת"ע אלא אך ורק זכות שימוש מוגבלת בתכני האתר אשר ניתנת לביטול. אף הוראה בתנאי שימוש אלה לא מהווה ויתור על קניינה הרוחני של נת"ע ו/או על זכויות שניתן לה זכות שימוש בהן על פי כל דין.

קישורים

בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.
הקישורים מובאים לנוחיות המשתמש בלבד.

לעניין קישורים לאתרים חיצוניים שאינם שייכים לנת"ע או מופעלים על ידיה ("אתרי צד ג'"): אם לא צוין אחרת באתר זה במפורש, אין בין נת"ע לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין נת"ע כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו, או אחריות לתוכנם ופיקוח עליו. אין באפשרותה של נת"ע, ואין השירות המסופק על ידה מתיימר לקבוע עד כמה המידע באתרי צד ג' מהימן, שלם, מדויק או עדכני.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן אישור, המלצה או העדפה על ידי נת"ע לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים, למידע וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים ושירותים המוצגים בהם.

נת"ע לא תישא באחריות לכל נזק, אובדן, הוצאה או הפסד שנגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש בקישורים המצויים בשירות.

יצירת קשר והצטרפות לרשימת דיוור

המשתמש רשאי לפנות לנת"ע בכל נושא רלוונטי, באמצעות משלוח דואר אלקטרוני (ראה לעניין זה קטגוריית: "צרו קשר" באתר).

כמו כן, המשתמש רשאי להצטרף לרשימת הדיוור של נת"ע לצורך, בין היתר, קבלת הודעות על פרסום מכרזים (ראה לעניין זה בקטגוריית מכרזים - "הרשמה לקבלת עדכונים"). נת"ע רשאית שלא לאשר הצטרפות לרשימת הדיוור בהתאם לשקול דעתה הבלעדי.

נת"ע לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם, במישרין או בעקיפין, למשתמש הנכלל ברשימת הדיוור, כתוצאה מההצטרפות לרשימת הדיוור, מההסתמכות על רשימת הדיוור, השימוש במידע המועבר במסגרתו, או כל עניין אחר הקשור ברשימת הדיוור.

נת"ע מתחייבת, כי מעבר לפרטים אשר יוזנו על ידי המשתמש, מרצונו החופשי, לשם יצירת קשר והצטרפות לרשימת הדיוור, לא ייאסף מידע אישי או מידע אחר אודות המשתמש, לרבות מידע שאינו מזהה את המשתמש אישית (כגון: מידע אנונימי, או מידע סטטיסטי שנאסף באופן פסיבי).

משתמש רשאי לעיין במידע אשר נשמר לגביו, ולצורך כך לפנות לנת"ע בבקשה בכתב לעיון בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני הבאה: nta@nta.co.il

במידה ולאחר העיון נמצא כי המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי המשתמש לפנות אל נת"ע בבקשה לתקן את המידע, באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני לעיל.

ככל שהמשתמש יהא מעוניין להפסיק לקבל את הדיוור, הוא רשאי לפנות לנת"ע באמצעות כתובת הדואר אלקטרוני שלעיל.

שימוש בקבצי cookies והעברת מידע לצדדים שלישיים

אתר זה משתמש ב-Google Analytics ("גוגל אנליטיקס"), מוצר של Google ("גוגל") שעוזר לבעלי אתרים להבין את אופן המעורבות של לקוחות באתרים שלהם. כאשר אתם מבקרים באתר זה הדפדפן שלכם שולח נתונים מסוימים לגוגל באופן אוטומטי. נתונים אלה כוללים, בין היתר, את כתובת האינטרנט של הדף שבו אתם מבקרים ואת כתובת ה-IP שלכם.

גוגל אנליטיקס משתמשים בקבצי "cookies", קבצי טקסט המוצבים על המחשב במטרה לסייע לאתר לנתח כיצד המבקרים משתמשים באתר. האינפורמציה שנאספת דרך קובץ ה-"cookie" מועברת ונשמרת בשרתי גוגל. גוגל משתמשת במידע זה כדי להעריך את השימוש שלך באתר, עריכת דוחות על פעילות האתר ועל השימוש באינטרנט בשביל מנהלי אתרים.

גוגל עלולה גם להעביר את המידע לצד שלישי, כאשר היא נדרשת לכך מתוקף חוק, או כאשר צד שלישי מעבד את המידע בשביל גוגל. גוגל לא תשייך את כתובת ה-IP  עם מידע אחר שיש לגוגל.

ניתן לבטל את השימוש בקבצי "cookies" על ידי בחירת האפשרות המתאימה בהגדרות הדפדפן, אולם במקרה כזה יתכן ולא כל המידע המופיע באתר יהיה זמין.

למידע נוסף על אופן ביטול שליחת מידע לגוגל אנליטיקס לחצו כאן.

להרחבה בנושא גוגל אנליטיקס לחצו כאן.

כאמור, בנוסף, ידוע למשתמש ומוסכם עליו כי נת"ע רשאית להעביר מידע לצדדים שלישיים לצורך מתן שירותיה ולמשתמשים או לצורך טיפול בפנייה אליה. גלישה באתר זה מהווה את הסכמתכם לאיסוף המידע על ידי גוגל באופן ולמען השימושים שצוינו לעיל.

דין ומקום שיפוט

על השימוש בשירות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ומקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מן השירות והשימוש בו, יהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

 

שתפו את הכתבה: