מכרז פומבי ממוכן (מקוון) למתן שירותי ייעוץ ארגוני, ייעוץ למנהלים ופיתוח ארגוני עבור חברת נת"ע

סגור להצעות

פרטי המכרז

מספר מכרז: 381/2023

תאריך פרסום המכרז: 14.9.2023

תאריך אחרון להגשת הצעות: 29.11.2023

תחום: ארגוני

רפרנט: סיון כהן

מנהלת אגף: הלן מאור

תשומת לב המציעים

מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן (מקוון) בהתאם להוראות תקנה 19ג לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993. לפיכך, על המציעים להגיש את שאלות ההבהרה מטעמם ואת ההצעה למכרז באמצעות תיבת מכרזים אלקטרונית במערכת רמדור, כמפורט במסמכי המכרז. הצעות שיוגשו שלא באמצעות מערכת רמדור לא יתקבלו במכרז הנדון.