מכרז פומבי ממוכן (מקוון) למתן שירותי ייעוץ, תכנון ופיקוח בתחום הסביבה עבור חברת נת"ע

סגור להצעות

פרטי המכרז

מספר מכרז: 406/2023

תאריך פרסום המכרז: 30.8.2023

תאריך אחרון להגשת הצעות: 13.11.2023

תחום: ביצוע

רפרנט: רותם קרוב

מנהלת אגף: הלן מאור

תשומת לב המציעים

מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן (מקוון) בהתאם להוראות תקנה 19ג' לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993. לפיכך, על המציעים להגיש את שאלות ההבהרה מטעמם ואת ההצעה למכרז באמצעות תיבת מכרזים אלקטרונית במערכת רמדור, כמפורט במסמכי המכרז. הצעות שיוגשו שלא באמצעות מערכת רמדור לא יתקבלו במכרז הנדון.