הגשת הסתייגות

הגשת הסתייגות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

פרטי המכרז

התקשרויות עם חברת הוט שירותי תקשורת שותפות מוגבלת כספק יחיד לצורך ביצוע הסטה, העתקה ועבודות שונות בתשתית תקשורת בבעלותה