הגשת הסתייגות

הגשת הסתייגות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

פרטי המכרז

הודעת עדכון בדבר התקשרות עם חברת שח"ם מקורות ביצוע בע"מ כספק יחיד