הגשת הסתייגות

הגשת הסתייגות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

פרטי המכרז

ותחזוקת Enterprise Agreement רישוי עבור מוצרי מיקרוסופט במסגרת הסכם SA