הגשת הסתייגות

הגשת הסתייגות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

פרטי המכרז

רישיונות שימוש והטמעת פלטפורמה של שמיים – מערכת מידע לניהול תחקירים והפקת לקחים