Tenders | נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים | NTA

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים

דף הבית » מכרזים » מכרזים פומביים

חברת נת"ע הינה חברה ממשלתית הכפופה למשרד התחבורה ומחויבת לחוק חובת המכרזים

חיפוש מכרזים

E.g., 13-12-2018
E.g., 13-12-2018
E.g., 13-12-2018
E.g., 13-12-2018
שם מכרז מספר מכרז
תחום סטטוס תאריך פרסום המכרז תאריך אחרון להגשת הצעות
למתן שירותי אורתופוטו (תצ"א) ותוצרים נלווים 2017/102 מקרקעין פתוח להצעות 15.11.2018 16.12.2018
מכרז פומבי לקבלת שירותי השמת עובדים עבור חברת נת"ע 2017/105 משאבי אנוש סגור 03.05.2018 04.06.2018
מתן שירותי אירוח ואחסון בענן, תפעול ותחזוקה של אתר האינטרנט של חברת נת"ע 2017/107 מערכות מידע סגור 19.02.2018 11.03.2018
אספקה, הובלה והתקנה של גדרות, שערים ועמודי מחסום 2017/110 ביצוע סגור 08.02.2018 22.03.2018
לביצוע בדיקות מעבדה, קידוחים ושוחות מבחן עבור חב' נת"ע 2017/111 ביצוע סגור 02.09.2018 04.11.2018
ביצוע עבודות קבלניות מזדמנות בהיקפים של עד עשרה (10) מיליון ש"ח 2017/121 ביצוע סגור 03.05.2018 10.06.2018
למתן שירותי תכנון בתחום אדריכלות נוף 2017/132 תכנון סגור 08.07.2018 09.08.2018
למתן שירותי ייעוץ בתחום האגרונומיה והטיפול בעצים 2017/133 תכנון סגור 19.02.2018 18.03.2018
לבחירת סוקרי ויועצי בטיחות בתנועה 2017/134 תחבורה סגור 11.01.2018 21.02.2018
מתן שירותי תכנון מפורט של התחנות התת קרקעיות בקו ירוק 2017/141 תכנון סגור 01.03.2018 30.04.2018

עמודים